Soalan Lazim-Gaji Minimum

Adakah wujudnya peruntukan undang-undang berkenaan gaji minimum di Malaysia?

Dasar gaji minimum Malaysia adalah ditetapkan oleh Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 (Akta 732). Di bawah akta ini, akan ditubuhkan satu badan ‘tripartite’ yang dikenali sebagai Majlis Perundingan Gaji Negara yang akan mengesyorkan kadar gaji minimum kepada Kerajaan dan selepas dipersetujui oleh Kerajaan, Menteri Sumber Manusia akan membuat Perintah Gaji Minimum.[Ref:Minimum Wage Portal - http://minimumwages.mohr.gov.my/news-publications/law/]

Adakah gaji minimum di Malaysia adalah ditentukan berdasarkan satu peruntukan undang-undang sahaja atau lebih?

Lebih daripada satu peruntukan undang-undang gaji minimum di Malaysia.

Jika ya, gaji-gaji ini ditentukan di perigkat?

Gaji minimum adalah ditentukan berdasarkan kawasan tempat pekerjaan sama ada di Semenanjung Malaysia atau sebaliknya.Gaji minimum yang perlu dibayar oleh majikan ialah RM900 sebulan di Semenanjung Malaysia dan RM800 di Sabah, Sarawak dan Labuan.

Apakah dasar asas yang digunakan untuk mengira gaji minimum?

Gaji minimum dikira mengikut bulanan dan jam.

Di dalam kes pembayaran gaji minimum secara bulanan atau mingguan, adakah gaji dibayar mengikut jumlah jam pekerjaan?

Hal ini telah diletakkan di dalam Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 2012 di mana gaji minimum akan dikira berdasarkan pengiraan jumlah jam bekerja daripada maksimum 48 jam seminggu.

Adakah pihak kerajaan, majikan atau/dan kesatuan sekerja terlibat dalam menentukan gaji minimum?

Menteri Sumber Manusia akan membuat Perintah Gaji Minimum berdasarkan syor kadar gaji minimum yang disediakan oleh Majlis Perundingan Gaji Negara (MPGN). Majlis ini mencadangkan dasar gaji minimum selepas menjalankan penyelidikan dan akan diluluskan oleh Menteri Sumber Manusia. MPGN ditubuhkan untuk mencadangkan gaji minimum. Majlis yang telah diperkenalkan di bawah Akta 732 pada tahun 2011 adalah majlis tiga pihak yang terdiri daripada wakil-wakil pekerja , majikan, kerajaan dan pakar-pakar bebas yang lain.

Bagaimanakah pelarasaan(perubahan) gaji minimum ditentukan?

MPGN akan melakukan penyelidikan berkenaan gaji minimum yang akan disyorkan kepada Menteri Sumber Manusia dan pelarasan akan diluluskan oleh Menteri Sumber Manusia untuk dilaksanakan.

Apakah komponen gaji minimum di Malaysia?

Hanya komponen tetap gaji minimum di Malaysia.

Berapa kerapkah komponen tetap gaji minimum di kemas kini?

Gaji minimum dikemaskini sekali dalam dua tahun.

Apakah faktor penentu kadar gaji minimum?

Faktor-faktor penentu adalah pendapatan Garis Kemiskinan, Keupayaan majikan untuk membayar (gaji penengah) Indeks Harga Pengguna (CPI), Kadar pengangguran sebenar dan Pertumbuhan produktiviti.

Berapakah Paras Garis Kemiskinan Malaysia?

PGK Malaysia adalah RM 35.29(sehari) dan RM 763(bulanan) pada tahun 2012. Walau bagaimanapun, tiada maklumat rasmi yang dikeluarkan oleh kerajaan.

Berapa kerapkah PGK ini dikemaskini?

Tiada penentuan masa yang tetap.

Bilakah kali terakhir PGK ini dikemaskini?

2012

Siapakah yang terlibat dalam penguatkuasaan gaji minimum?

Jabatan Tenaga Kerja adalah bertanggungjawab untuk menguatkuasakan peruntukan undang-undang tersebut.

Apakah hukuman bagi kesalahan ketidak pematuhan Akta?

Penalti untuk ketidakpatuhan adalah seperti dalam jadual berikut: KESALAHAN PENALTI Kesalahan Pertama Denda tidak melebihi RM10,000 setiap pekerja. Mahkamah boleh memerintahkan majikan untuk membayar kepada setiap pekerjanya perbezaan di antara kadar gaji minimum dengan gaji pokok. Penalti Am Denda tidak melebihi RM10,000 bagi setiap kesalahan jika tiada penalti diperuntukkan. Penalti bagi Kesalahan Berterusan Denda harian tidak melebihi RM1,000 bagi kesalahan yang berterusan selepas sabitan. Penalti bagi Kesalahan Berulang Denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun.

Adakah hukuman sering digunakan dalam isu ketidak pematuhan?

Mengikut berita yang dilaporkan,pelaksanaan ketidak pematuhan dilaksanakan walaupun tiada data spesifik yang menentuka perkara ini.

Adakah pekerja atau kesatuan sekerja terlibat di dalam prosedur pematuhan?

Mereka tidak terlibat secara langsung di dalam ketidak pematuhan prosedur.

Kepada siapakah atau di manakah, mereka yang menerima kurang dari gaji minimum boleh membuat aduan?

Aduan boleh dilaporkan ke Sekretariat Majlis Perundingan Gaji Negara Kementerian Sumber Manusia.

Pada bulan berapakah gaji minimum disemak semula setahun dua kali?

Gaji minimum disemak sekali dalam dua tahun.

 
 
 
Loading...