Cuti Sakit

Cuti Sakit Berbayar

Cuti sakit berbayar telah termaktub di dalam Akta Kerja 1955. Seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit selepas pemeriksaan telah dilakukan dan  atas cadangan oleh pengamal perubatan berdaftar yang dilantik oleh majikan atau dengan mana-mana pengamal perubatan berdaftar yang lain atau pegawai perubatan. Pemeriksaan itu dilakukan dibayar oleh majikan. Tempoh cuti sakit berbayar (dibayar pada kadar upah biasa bagi setiap hari cuti sakit) bergantung pada tempoh pekerjaan dan keperluan untuk rawatan di hospital.

Jika kemasukan ke hospital tidak perlu, cuti sakit secara agregat adalah seperti berikut:

i. 14 hari jika tempoh penggajian kurang daripada dua tahun;

ii. 18 hari jika pekerja telah bekerja selama dua tahun atau lebih tetapi kurang daripada lima tahun;

iii. 22 hari jika panjang pekerjaan adalah lima tahun atau lebih;

Jika situasi memerlukan pekerja dimasukkan ke hospital (atau pekerja dianggap cukup sakit ke hospital), seperti yang disahkan oleh pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan, cuti sakit berbayar secara agregat adalah 60 hari. Jumlah cuti agregat (dimasukkan ke hospital dan tidak dimasukkan) adalah 60 hari. Pekerja itu perlu mendapatkan sijil daripada pengamal perubatan berdaftar atau pegawai perubatan (yang diperlukan) dan memberitahu majikannya tentang kebenaran itu dalam tempoh 48 jam. Jika tidak, pekerja akan dianggap tidak berada di tempat kerja tanpa kebenaran majikan dan tanpa alasan yang munasabah.

Sumber: Seksyen 60F Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Rawatan Perubatan Percuma

Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969(Akta 4) adalah perundangan berkaitan rawatan perebuatan secara percuma terutamanya berkenaan faedah perubatan kepada pekerja-pekerja yang memerlukan rawatan perubatan.

Seseorang orang berinsurans yang keadaannya memerlukan, akibat bencana kerja, layanan dan rawatan doktor adalah berhak mendapat faedah perubatan. Faedah perubatan itu boleh diberikan sama ada dengan berupa layanan dan rawatan sebagai pesakit luar di sesebuah hospital atau dispensari, klinik atau yayasan lain atau melalui lawatan ke rumah orang berinsurans itu atau rawatan sebagai pesakit yang dimasukkan ke hospital atau yayasan lain. Pertubuhan boleh membuat perjanjian dengan mana-mana Kerajaan, pihak berkuasa tempatan, orang, sama ada sendirian atau perseorangan berkenaan dengan mengadakan layanan dan rawatan doktor untuk orang berinsurans. Skala faedah perubatan telah dipilih oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO).

Seksyen 37-39 Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969(Akta 4)

Jaminan Kerja

Penggajian seseorang pekerja dalam tempoh cuti sakit adalah dijamin dan majikan akan membayar faedah (pada kadar upah biasa ) bagi tempoh cuti sakit tersebut.

Sumber: Seksyen 60 F Akta Kerja 1955(Akta 265)

Peraturan berkenaan Kerja dan Sakit

  • 458002
  • 458014
  • 458015
  • 458016
 
 
 
Loading...