Gangguan Seksual

Gangguan Seksual

Tiada undang-undang khusus berkenaan gangguan seksual. Walau bagaimana pun, Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah memperkenalkan Kod Amalan Untuk Mencegah Dan Membasmi Gangguan Seksual Di Tempat Kerja 1999 (Kod Amalan) sebagai panduan untuk mencegah gangguan seksual di tempat kerja. Mengikut seksyen 4 Kod Amalan, gangguan seksual ditakrifkan sebagai sebarang kelakuan berunsur seksual yang tidak diingini dan memberi kesan sebagai satu gangguan sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal: (i)  atas sebab yang munasabah, boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai mengenakan syarat berbentuk seksual ke atas pekerjaannya; atau (ii) atas sebab yang munasabah, boleh dianggap oleh penerima (mangsa) sebagai satu pencabulan maruah, atau penghinaan atau 4 ancaman terhadap dirinya tetapi tiada hubungan terus dengan pekerjaannya.

Seseorang pekerja boleh memfailkan aduan gangguan seksual terhadap majikan. Majikan juga boleh memfailkan aduan gangguan seksual terhadap pekerja. Apabila menerima aduan, majikan dikehendaki untuk menyiasat aduan itu mengikut cara yang ditetapkan. Majikan boleh menolak untuk menyiasat aduan jika aduan gangguan seksual sebelum ini telah disiasat dan tiada gangguan seksual telah terbukti atau jika majikan berpendapat bahawa aduan itu adalah remeh dan  menyusahkan. Manakala, jika pengadu tidak berpuas hati dengan keengganan majikan untuk menyiasat akan aduan  tersebut, pengadu boleh merujuk kes itu kepada Ketua Pengarah. Ketua Pengarah boleh membuat keputusan untuk menyiasat pengaduan itu dan mengarahkan majikan untuk menjalankan apa-apa siasatan. Ketua Pengarah juga boleh bersetuju dengan keputusan majikan untuk tidak menjalankan apa-apa siasatan. Jika aduan gangguan seksual difailkan terhadap majikan, Ketua Pengarah boleh menyiasat aduan itu mengikut cara yang ditetapkan.

Hasil daripada siasatan aduan gangguan seksual terhadap seorang pekerja, majikan boleh mengambil  tindakan seperti berikut:

a) Abaikan pekerja tanpa notis;

b) Turunkan taraf pekerja itu;

c) Mengenakan apa-apa hukuman lain yang dianggap sesuai (jika hukuman penggantungan tanpa gaji dikenakan, ia mesti melebihi tempoh dua minggu)

Hasil daripada siasatan (dijalankan oleh Ketua Pengarah) berkenaan aduan gangguan seksual terhadap majikan di mana gangguan telah terbukti, pengadu boleh menamatkan kontraknya perkhidmatannya tanpa notis. Walau bagaimanapun, dalam hal yang sedemikian, pekerja  atau pengadu berhak untuk mendapatkan notis penamatan gaji, faedah penamatan dan ganti rugi.

Majikan yang gagal untuk menyiasat aduan gangguan seksual adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 10,000.

Peruntukan di dalam Kanun Keseksaan juga boleh dirujuk.Contohnya,  Seksyen 509 Kanun yang telah menyatakan bahawa barangsiapa dengan maksud hendak mengaibkan kehormatan seseorang, menyebut apa-apa perkataan , membuat apa-apa bunyi atau isyarat atau menunjukkan apa-apa benda dengan maksud supaya isyarat atau benda itu dilihat oleh seseorang itu, atau menggangu kesantunan seseorang itu, hendaklah disesksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai lima tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya.

Sumber: Seksyen 2, 81A-G Akta Kerja 1955(Akta 265), Seksyen 509 Kanun Keseksaan (Akta 574), Kod Amalan Untuk Mencegah Dan Membasmi Ganguan Seksual Di Tempat Kerja 1999

 
 
 
Loading...