Gangguan Seksual

Gangguan Seksual

Gangguan seksual telah diperkenalkan dalam Akta Kerja 1955 melalui pindaan pada tahun 2012.  Sebelum itu, terdapat satu sumber rujukan berkenaan gangguan seksual iaitu Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999 telah memperkenalkan beberapa garis panduan yang boleh diikuti.

Gangguan seksual bermaksud apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual, sama ada secara lisan atau sebaliknya, penglihatan, isyarat, tindakan atau fizikal yang telah dilakukan kepada seseorang di mana perbuatan tersebut dianggap sebagai memalukan atau menyakitkan atau mengancam nyawa semasa dalam atau luar waktu pekerjaan.

Seseorang pekerja boleh membuat aduan gangguan seksual terhadap majikan dan majikan juga boleh membuat aduan gangguan seksual terhadap seseorang pekerja. Apabila menerima aduan, majikan dikehendaki untuk menyiasat aduan dengan cara yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, majikan boleh memilih untuk tidak menyiasat aduan sekiranya sebelum ini, pengadu pernah membuat aduan gangguan seksual tetapi tiada bukti yang boleh menyokong aduan tersebut ataupun majikan merasakan bahawa aduan itu tidak dibuat dengan suci hati.  Jika seseorang pengadu tidak puas hati dengan keengganan majikan untuk menyiasat aduan gangguan seksual boleh merujuk kesnya kepada Ketua Pengarah. Ketua Pengarah boleh membuat keputusan untuk menyiasat aduan tersebut dan boleh mengarahkan majikan untuk menjalankan siasatan selanjutnya. Ketua Pengarah juga boleh bersetuju dengan keputusan majikan untuk tidak melakukan sebarang siasatan jika perlu. Jika aduan gangguan seksual difailkan terhadap majikan, Ketua Pengarah boleh menyiasat aduan dengan cara yang ditetapkan.

Hasil daripada siasatan berhubung gangguan seksual terhadap pekerja yang didapati bersalah, majikan boleh mengambil langkah berikut:

a) Memberhentikan pekerja tanpa notis;

b) Menurunkan pangkat pekerja;

c) Menjalankan apa-apa hukuman lain yang dianggap patut dan munasabah (di mana hukuman penggantungan tanpa upah yang dikenakan hendaklah tidak melebihi tempoh dua minggu)

Hasil daripada siasatan (yang dijalankan oleh Ketua Pengarah) berkenaan aduan gangguan seksual terhadap majikan di mana gangguan itu telah terbukti kebenarannya, pengadu boleh menamatkan kontrak perkhidmatannya tanpa notis. Walau bagaimanapun, dalam kes sedemikian, pekerja / pengadu berhak mendapat pembayaran sewajanya seperti faedah penamatan dan indemniti.

Seseorang majikan yang gagal menyiasat aduan gangguan seksual atau memberitahu pengadu keengganan serta sebab disebaliknya atau menghantar laporan kepada Ketua Pengarah boleh dianggap telah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM 10,000.

Seksyen 509 Kanun Keseksaan juga boleh dirujuk di mana hukumannya adalah penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya.

Sumber: Seksyen 81A-G Akta Kerja 1955( Akta 265); Seksyen 509 Kanun Keseksaan 1936 (Akta 574); Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja  1999

 
 
 
Loading...