Layanan Adil

Kesamarataan Gaji

Artikel di dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 telah menyatakan bahawa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warganegara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina.

Namun begitu, di dalam perundangan di Malaysia, tiada peruntukan khas berkenaan kesaramataan gaji untuk kerja yang sama atau kerja yang dilakukan sama nilai.

Sumber: Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan.

Tanpa Diskriminasi

Hak untuk kesaksamaan dan tanpa diskriminasi disediakan dan dilindungi di bawah Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Bahagian pertama artikel itu menyatakan bahawa :

“Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang.”

Manakala, bahagian kedua pula menyatakan bahawa:

“….tidak boleh ada diskriminasi terhadap warganegara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau penjalanan apa-apa pertukangan, perniagaan, profesion, kerjaya atau pekerjaan.”

Artikel 153 pula telah menjelaskan bahawa telah menjadi tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara Negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan Perkara ini.

Sumber: Artikel 8 dan 153 Perlembagaan Persekutuan

Pilihan Pekerjaan Sama Rata

Tiada peruntukan khas berkenaan pilihan pekerjaan sama rata di antara lelaki dan perempuan. Artikel 8 adalah yang terhampir dengan isu berkenaan di mana ia meletakkan peruntukan yang umum  iaitu “tidak boleh ada diskriminasi terhadap warganegara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang ………..dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau berhubungan dengan penubuhan atau penjalanan apa-apa pertukangan, perniagaan, profesion, kerjaya atau pekerjaan.”

Sumber: Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan 1957

Peraturan berkenaan layanan adil di tempat kerja

  • 458002
  • 458019
  • 458020
  • 458021
 
 
 
Loading...