Notis dan Pemberhentian

Keperluan Notis

Tempoh notis dikawal selia di bawah Akta Kerja 1955 dan kontrak perkhidmatan. Kontrak kerja boleh ditamatkan oleh mana-mana pihak, pada bila-bila masa, dengan memberi pihak yang satu lagi notis tentang niatnya untuk menamatkan kontrak tersebut. Tempoh notis dapat ditentukan di bawah kontrak perkhidmatan (apabila dilakukan secara bertulis) . Jika tempoh notis itu tidak ditentukan secara bertulis dalam kontrak perkhidmatan, tempoh notis minimum (sebagaimana yang diperuntukkan di bawah Akta Kerja 1955), harus dipatuhi:

i. Empat minggu jika pekerja bekerja kurang daripada dua tahun;

ii. Enam minggu jika pekerja telah bekerja selama dua tahun atau lebih tetapi kurang daripada lima tahun; dan

iii. Lapan minggu jika pekerja bekerja selama lima tahun atau lebih

Notis itu perlu diserahkan dalam bentuk bertulis. Pembayaran untuk ganti notis dibenarkan.

Akta Pekerjaan membolehkan penamatan kontrak tanpa notis dalam kes-kes berikut:

i. Kontrak penamatan oleh mana-mana pihak sekiranya berlaku pelanggaran sengaja suatu syarat kontrak oleh pihak lain;

ii. Dibuang kerja atas alasan salah laku yang tidak konsisten dengan memenuhi syarat-syarat nyata atau tersirat ;

iii. Mereka yang telah berterusan tidak hadir untuk  bekerja (lebih daripada dua hari) tanpa kebenaran daripada majikannya (kecuali ada alasan yang munasabah)

iv. Penamatan kontrak oleh pekerja  apabila dia atau tanggungannya serta-merta diancam oleh bahaya atau  penyakit yang tidak membenarkan kontrak itu diteruskan

v. Jika pekerja melakukan gangguan seksual dan kes itu dibuktikan serta  diputuskan oleh Ketua Pengarah

Sumber: Seksyen 12-15 dan 81E Akta Kerja 1955 (Akta 265)

Gaji Pemberhentian

Peruntukan undang-undang mengenai gaji pemberhentian adalah Peraturan Kerja (Faedah-faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara) 1980. Seseorang majikan adalah bertanggungan untuk membayar penamatan atau pemberhentian sementara sebagaimana yang dinyatakan di bawah untuk pekerja (yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun) jika kontrak perkhidmatan telah ditamatkan atau pekerja tersebut diberhentikan. Seorang pekerja layak menerima faedah penamatan kontraknya ditamatkan kecuali dalam kes-kes berikut:

i. Jika perkhidmatan ditamatkan oleh majikan apabila pekerja itu mencapai umur persaraan (60 tahun) jika kontrak kontrak perkhidmatan mempunyai ketetapan dalam hal itu;

ii. Jika perkhidmatan itu ditamatkan oleh majikan atas alasan salah laku selepas penyiasatan yang wajar;

iii. Jika perkhidmatan itu ditamatkan oleh pekerja secara sukarela kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan di bawah Akta (atas pelanggaran sengaja terma kontrak oleh majikan atau dia atau tanggungannya serta-merta diancam oleh bahaya kepada orang yang dengan kekerasan atau penyakit);

iv. Jika kontrak perkhidmatan bagi pekerja yang diperbaharui atau jika pekerja itu terlibat  semula  dengan majikan yang sama di bawah suatu kontrak yang baru

Peraturan 1980 telah menetapkan jumlah penamatan atau bayaran faedah pemberhentian yang seseorang pekerja berhak dan ia hendaklah tidak boleh kurang daripada -

(A) gaji sepuluh hari bagi setiap tahun penggajian di bawah suatu kontrak perkhidmatan jika dia telah bekerja dengan majikan itu bagi tempoh kurang daripada dua tahun; atau

(B) gaji lima belas hari bagi setiap tahun penggajian di bawah suatu kontrak perkhidmatan jika dia telah bekerja dengan majikan yang selama dua tahun atau lebih tetapi kurang daripada lima tahun; atau

(C) dua puluh hari gaji bagi setiap tahun daripada penggajian di bawah suatu kontrak perkhidmatan jika dia telah bekerja dengan majikan yang selama lima tahun atau lebih.

Penamatan atau bayaran faedah pemberhentian adalah dikira mengikut formula ini:
(Jumlah gaji 12 bulan bekerja/365 hari)X(Tempoh perkhidmatan; contohnya tahun berkhidmat)X (Kelayakan, 10/15/20 hari)

Jika berlaku penamatan kontrak, pekerja bukan sahaja menerima faedah, tetapi juga pembayaran ganti notis, pembayaran ganti baki cuti tahunan dan baki gaji.

Sumber:
Seksyen 1-6 Peraturan Kerja(Faedah-faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara)1980

 
 
 
Loading...