Notis dan Pemberhentian

Keperluan Notis

Notis penamatan adalah tertakluk kepada Akta Kerja 1955 dan kontrak perkhidmatan. Kontrak perkhidmatan boleh ditamatkan oleh mana-mana pihak, pada bila-bila masa dengan memberikan pihak satu lagi notis berkenaan niatnnya untuk menamatkan kontrak tersebut. Tempohnya adalah sama untuk kedua-dua belah pihak dan jika di dalam kontrak tidak tertulis akan tempoh notis maka :

       I.          4 minggu untuk perkhidmatan yang kurang dari dua tahun;

     II.          6 minggu untuk perkhidmatan yang lebih daripada dua tahun tetapi kurang daripada lima tahun; dan

    III.          8 minggu untuk perkihidmatan yang melebihi lima tahun.

Notis bertulis hendaklah diserahkan mengikut tempoh yang dinyatakan dan jika pihak yang memberikannya ingin membayar jumlah ganti notis, maka pihak yang menerima notis tidak boleh menolaknya melainkan mempunyai sebab munasabah untuk berbuat demikian. Pihak yang menerima notis itu juga boleh memendekkan tempoh notis tersebut.

Akta Kerja 1955 telah membenarkan penamatan kontrak tanpa notis penamatan berlaku untuk situasi-situasi berikut:

       I.          Penamatan kontrak oleh mana-mana pihak disebabkan pelanggaran terma dan syarat kontrak yang serius;

     II.          Penamatan kontrak atas dasar kesalahan salah laku yang bertentangan dengan terma dan syarat tersirat mahupun tersirat ;

    III.          Penamatan kontrak disebabkan ketidakhadiran pekerja ke tempat kerja (untuk tempoh lebih 2 hari bekerja) tanpa kebenaran terlebih dahulu dari majikan( melainkan jika terdapat alasan munasabah)

   IV.          Penamatan kontrak oleh pekerja di mana dia telah terdedah dengan bahaya sama ada dalam bentuk keganasan atau wabak penyakit yang tidak dipersetujui oleh pekerja di dalam kontrak perkhidmatannya;

     V.          Jika pekerja itu telah melakukan gangguan seksual dan dia dibuktikan bersalah setelah dipersetujui bersama oleh Ketua Pengarah.

Sumber : Seksyen 12 - 15 dan 81 E Akta Kerja 1955(Akta 265)

Gaji Pemberhentian

Perundangn berkaitan faedah penamatan adalah di dalam Peraturan Kerja (Penamatan Kerja dan Faedah-faedah Rentikerja Sentara )1980 di mana majikan hendaklah membayar faedah penamatan mengikut perundangan yang tertulis kepada pekerja yang telah bekerja untuk sekurang-kurangnya setahun apabila kontrak ditamatkan atau apabila pekerja telah dibuang kerja. Peraturan ini menekankan pentingnya pembayaran faedah penamatan untuk pekerja yang telah bekerja di bawah kontrak perkhidmatan yang berterusan untuk tempoh lebih setahun di mana berterusan merujuk kepada tempoh perkhidmatan yang tidak terganggu dan jarak tempoh dari satu kontrak ke satu kontrak yang lain adalah 30 hari atau kurang. Seseorang pekerja itu layak mendapatkan faedah penamatan kecuali di dalam situasi berikut: 

       I.          Jika penamatan pekerjaan oleh majikan apabila pekerja mencecah umur persaraan (60 tahun) di mana kontrak telah mengatakan perkara tersebut;

     II.          Jika penamatan pekerjaan oleh majikan adalah di atas dasar kesalahan salah laku setelah siastan lanjut dilakukan;

    III.          Jika penamatan pekerjaan oleh pekerja secara sukarela kecuali ia adalah di dalam situasi yang dijelaskan di dalam Akta (pelanggaran syarat dan terma oleh majikan atau pewarisnya didedahkan kepada bahaya dan penyakit )

   IV.          Jika kontrak perkhidmatan diperbaharui atau jika majikan mengupah pekerja yang sama di dalam kontrak yang baru di mana terma dan syaratnya bukanlah yang kurang baik berbanding sebelumnya atau tawaran majikan dan berkuat kuasa serta merta setelah tamatnya kontrak perkhidmatan yang sedia ada sebelumnya.

     V.          Tidak kurang dari 7 hari sebelum tarikh penamatan kontrak perkhidmatan berlaku, majikan telah memberikan tawaran untuk memperbaharui kontraknya atau telah ditawarkan kontrak baru kepada pekerja

   VI.          Pekerja telah meninggalkan perkhidmatannya sebelum tamatnya tempoh notis yang telah diberikan kepadanya oleh majikannya.

Faedah rentikerja juga diberikan kepada pekerja jika majikan tidak memberikan pekerja sebarang pekerjaan sekurang-kurangnya 12 hari di dalam tempoh 4 minggu  berturur-turut  dan pekerja tidak layak mendapatkan sebarang faedah di dalam kontrak dalam tempoh tersebut yang majikan tidak memberikan kerja.

Pembayaran faedah penamatan adalah dibuat selaras dengan kontrak perkhidmatan namun begitu jumlah minimum telah ditulis di dalam Peraturan berkaitan di mana jumlah tahunan perkhidmatan memainkan peranan:-

       I.          Gaji 10 hari kerja untuk setiap tahun jika pekerja bekerja kurang dari 2 tahun;

     II.          Gaji 15 hari kerja untuk setiap tahun jika pekerja bekerja kurang dari 5 tahun tetapi lebih 2 tahun;

    III.          Gaji 20 hari kerja untuk setiap tahun jika pekerja telah bekerja lebih daripada 5 tahun

Pemabayaran faedah penamatan adalah berdasarkan pengiraan formula  berikut:

(Purata gaji sehari : Gaji 12 bulan terakhir /365 hari)

 x

tempoh perkhidmatan iaitu bilangan tahun perkhidmatan 

x

10/15/20 hari

Selain daripada faedah penamatan, pekerja juga layak mendapatkan perkara-perkara berikut jika berlaku penamatan kontrak:

       I.          Pembayaran ganti notis

     II.          Pembayaran ganti cuti tahunan (baki) dan terkumpul untuk tahun tersebut; dan

    III.          Baki gaji.

Sumber: Peraturan 1-6 Peraturan Kerja (Penamatan Kerja dan Faedah-faedah Rentikerja Sentara)1980

 
 
 
Loading...